اندازه متن: +

آداب غذا خوردن و میهمانی

آداب غذا خوردن و میهمانی

مجموعه جلسات حجت الاسلام دکتر علی اکبری در رابطه با موضوع آداب غذا خوردن و میهمانی

جلسه 1

 

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.71 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 2

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
7.15 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 3

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
12.58 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 4

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
6.38 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 5

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
7.9 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه 6

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
7.42 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه7

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.84 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه8

download
تعداد دانلود:
3
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
8.09 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 9

download
تعداد دانلود:
3
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
7.19 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 10

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
6.78 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 11

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
9.77 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 12

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
11.99 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه 13

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
8.17 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 14

download
تعداد دانلود:
3
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
11.08 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 15

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
7.46 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 16

download
تعداد دانلود:
2
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
14.13 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


 

به این مطلب امتیاز دهید:
سالگرد شهادت سردارهمدانی
مبحث آداب کسب و کار