اندازه متن: +

مبحث آداب کسب و کار

مبحث آداب کسب و کار

مجموعه جلسات حجت الاسلام دکتر علی اکبری در رابطه با موضوع آداب کسب و کار

جلسه آغازین

download
تعداد دانلود:
10
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
15.62 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 1

download
تعداد دانلود:
6
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
14.15 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


جلسه 2

download
تعداد دانلود:
5
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
13.19 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


جلسه 3

download
تعداد دانلود:
5
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.29 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


جلسه 4

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
15.1 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


جلسه 5

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
12.09 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e


جلسه 6

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
11.36 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 7

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.23 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 8

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
7.97 مگابایت0 دقیقه
1
YES
 
1
NO
 
0
e


جلسه 9

download
تعداد دانلود:
4
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
10.41 مگابایت0 دقیقه
0
YES
 
0
NO
 
0
e


جلسه 10

download
تعداد دانلود:
5
PLAY
PAUSE
STOP
On
Off
11.46 مگابایت0 دقیقه
2
YES
 
2
NO
 
0
e

 

به این مطلب امتیاز دهید:
آداب غذا خوردن و میهمانی
شماره ارسال انتقادات و پیشنهادات